Sử dụng sản phẩm & phương pháp được Bộ Y Tế và Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn cho phép và tuân thủ chặt chẽ tất cả các quy định khắc khe nhất của WHO, HACCP, FDA… để xử lý côn trùng gây hại. Cam kết quy trình xử lý an toàn và hiệu quả, không gây hại tới con người, vật nuôi và môi trường xung quanh.